Ważne informacje

Wszystkie produkty MONACOR INTERNATIONAL zostały przetestowane pod względem jakości dla zapewnienia ich wysokiego standardu. 
Jak większość urządzeń elektrycznych i elektronicznych, również nasze urządzenia posiadają certyfikaty CE uzyskane w drodze standaryzowanych badań jakości. Certyfikat CE pozwala na sprzedaż urządzeń na terenie UE bez dodatkowych badań.

 

Informacje ogólne

Wszystkie prawa zastrzeżone dla MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Wszystkie części katalogu informują jedynie o produktach firmy MONACOR INTERNATIONAL. Żadna część katalogu, włączając w to tekst, zdjęcia produktów, grafikę oraz inne jego elementy, nie może być powielana w żadnej postaci, ani użytkowana w celach komercyjnych bez zezwolenia.
*Windows jest międzynarodową, prawnie chronioną marką, należącą do Microsoft Corporation.
HDMI™ jest znakiem zastrzeżonym dla HDMI Licensing L.L.C.
Nie odpowiadamy za jakiekolwiek błędy powstałe podczas drukowania katalogu.
Zastrzegamy sobie prawo do technicznych modyfikacji i ulepszeń.
Dane techniczne produktów są zgodne z informacjami przekazanymi przez producenta.
Z powodu występowania tolerancji podzespołów elektronicznych, możliwe są niewielkie odchyłki od prezentowanych danych technicznych.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wadliwą konserwacją, użytkowaniem oraz niewłaściwym zamontowaniem produktu, jak i naprawami przeprowadzonymi w niewłaściwy sposób przez Kupującego lub wynikających z jego normalnego zużycia.
W przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia, certyfikat CE jest nieważny.
Wszystkie urządzenia przeznaczone są zazwyczaj do użytku wewnątrz pomieszczeń. Jeżeli jest inaczej, zaznaczono to w opisie urządzenia. Urządzenia nie są odpowiednie do zastosowań w przemyśle lotniczym.
Produkty nie spełniają wymagań normy 2007/47/EG dla produktów medycznych.
Po całkowitym zakończeniu eksploatacji urządzenia należy oddać je do punktu recyklingu.

Informacje techniczne

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi!
Produkty spełniają wymagania normy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC, dyrektywy 2011/65/EU (RoHS) oraz, tam gdzie to jest konieczne, dyrektywy dotyczącej niskich napięć 2006/95/EC wraz z dyrektywą 2009/125/EC (ErP).
Proszę zwracać szczególną uwagę na informacje związane z bezpieczeństwem, w przypadku gdy urządzenie zasilane jest lub pracuje z napięciem powyżej 42V.
Przed otwarciem obudowy urządzenia należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe 230V.
Przed instalowaniem komponentów lub modułów należy upewnić się czy wszystkie źródła zasilania zostały odłączone. Kondensatory powinny zostać rozładowane.
Należy regularnie sprawdzać stan części narażonych na uszkodzenia, tj. kabli zasilających, przewodów pomiarowych, itp. Odłączając przewód zasilania sieciowego należy chwytać za wtyczkę.
Kable sieciowe oraz bezpieczniki mogą być wymieniane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
O ile nie jest określone inaczej,

Produkty należy chronić przed wilgocią oraz wysoką temperaturą (dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi od 0° do 40 °C).

Należy ostrożnie ustawiać poziom głośności w słuchawkach, gdyż długotrwały hałas może poważnie uszkodzić słuch.
Zbyt długi proces lutowania przy wysokiej temperaturze może uszkodzić elementy elektroniczne.
Temperatura lutowania powinna być dostosowana do lutowanych materiałów.
Wtyki, gniazda, przełączniki obrotowe i potencjometry będące w ofercie, jeśli nie jest opisane inaczej, przeznaczone są do pracy z niskimi napięciami bezpiecznymi (SELV) lub napięciami sygnałowymi.
Jeżeli nakrętki gniazd i wtyków montażowych nie są prawidłowo zakręcone, mogą spowodować uszkodzenie mocowanego elementu. Uszkodzenia tego typu nie są objęte gwarancją.
Ciepło wytwarzane podczas pracy urządzenia musi być odprowadzane przez otwory wentylacyjne. Nie należy ich zasłaniać. Umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów w otworach wentylacyjnych może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Do czyszczenia produktów należy używać suchych i miękkich ściereczek. Nie stosować środków chemicznych.

Informacje o odpowiedzialności producenta

Zgodnie z prawem dotyczącym odpowiedzialności prawnej za produkt, producenci, importerzy oraz sprzedawcy detaliczni zobowiązani są do zrekompensowania strat wynikających z wad produktów, zgodnie ze szczegółowymi warunkami wstępnymi.

Klient detaliczny (końcowy) może uznać dany produkt za wadliwy już w momencie jego prezentacji, jeżeli obsługa urządzenia sprawia uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa jego użytkowania lub jeśli wystąpi podejrzenie, że klient nie znajdzie ostrzeżeń np. o niebezpiecznych dla życia napięciach, pomimo poinformowania go o takich zagrożeniach.

W celu zabezpieczenia swoich interesów, należy uprzedzić klientów końcowych o tym co następuje: Gwarancja obejmuje jedynie produkty znajdujące się w niniejszym katalogu. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem technicznym oddziału MONACOR w Polsce.

Nasze produkty są zgodne z poniższymi normami EN i uregulowaniami VDE:

Kompatybilność elektromagnetyczna:
EN300422, EN301489, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1, EN61000-6-3

Normy dotyczące niskich napięć:
DINVDE0100, DINVDE0532, EN60065, EN60742, EN60570, EN60335, EN60598, EN60950, EN61010, EN62471

Normy dotyczące pojazdów mechanicznych:
Norma 72/245/EEC, zmieniona dyrektywą 2004/104/EG

Informacje o powyższych regulacjach można uzyskać od:

VDE-Verlag GmbH VDE-Verlag GmbH
Bismarckstraße 33 Merianstraße 29
10625 Berlin - Niemcy 63069 Offenbach - Niemcy
Tel: +49 (0) 30 / 348001-0 Tel: +49 (0) 69 / 840006-0
Fax: +49 (0) 30 / 3417093 Fax: +49 (0) 69 / 84000655

Informacje dotyczące legalności systemów bezprzewodowych

Zestawy mikrofonów bezprzewodowych pracujące w zakresie częstotliwości 863MHz do 865MHz oraz 2.4GHz są dopuszczone do użytku i nie wymagają licencji!
Systemy te nie wymagają licencji w krajach UE!
Każdy system bezprzewodowy został poddany badaniom przez uprawnione organy, które stwierdziły zgodność z dyrektywą R+TTE, obowiązującą na terenie UE. Jednakże, zestawy wykorzystujące częstotliwości w zakresie 175MHz do 223MHz, 624MHz do 649MHz, 672MHz do 697MHz, 740MHz do 764MHz oraz 790MHz do 814MHz mogą wymagać licencji w niektórych krajach, ze względu na odrębne regulacje.
Systemy te wymagają licencji w niektórych krajach UE!
W Niemczech, wykorzystywanie zestawów mikrofonów bezprzewodowych, pracujących w zakresie 790MHz do 814MHz (patrz dyrektywa 91/2005), jest możliwe bez licencji do dnia 31 grudnia 2015.

Od roku 2016, wykorzystywanie częstotliwości z zakresu 790MHz do 814MHz będzie wymagało odpowiedniego zezwolenia.
Instytucją nadzorującą korzystanie z częstotliwości radiowych na terenie Polski jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl)
Deklaracje zgodności znajdują się na stronie internetowej: www.imgstageline.de.
Informacje dotyczące regulacji 91/2005 dostępne są na stronie: www.bundesnetzagentur.de.
W krajach spoza Europy, należy zapoznać się z lokalnymi regulacjami dotyczącymi zagospodarowania częstotliwości radiowych.

Prosimy uważnie czytać instrukcje obsługi!