Regulamin sklepu internetowego Monacor Polska

§ 1

Definicje

 

 1. Sprzedawca - Monacor Beteiligungs GmbH z siedzibą w Bremie (Niemcy), Zum Falsch 36, 28307 Brema, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bremie pod numerem HRB 37843. Spółka posiada w Polsce oddział o nazwie Monacor Beteiligungs GmbH sp. z o.o Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisławowska 30, 54 – 611 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001021048, NIP: 8943205582. Kapitał zakładowy wynosi 25.000,00 EUR. Adres e-mail: post@monacor.pl

 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.monacor.pl

 3. Klient - każdy podmiot zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu, przy czym status Klienta w rozumieniu niniejszego Regulaminu mogą posiadać jedynie Przedsiębiorcy.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

 5. Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta - Klient będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierający ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, lecz która nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu (Produktów) ze Sprzedawcą.

 9. Konto - elektroniczny panel Klienta prowadzony w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

 10. Formularz rejestracji - elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Zamówienia, a następnie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 15. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zawierania przez Sprzedawcę Umów Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu, w tym warunki składania Zamówień przez Klientów, zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientom, sposób i termin zapłaty, zasady składania reklamacji, a także uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość przez Klientów będących Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

 3. Podczas korzystania ze Sklepu i Konta Klienci nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym, przez które w szczególności rozumie się podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenie lub uszkodzenie funkcjonalności Sklepu.

 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym opóźnienia wpływów płatności dokonanych przez Klienta oraz przerwy w funkcjonowaniu platform płatności elektronicznych (w tym banków) spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub ich niekompatybilnością z urządzeniem końcowym, z którego korzysta Klient.

 

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w formie pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe wskazane w definicji Sprzedawcy w § 1 Regulaminu.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon itp.) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

  3. włączona obsługa plików cookies.

 2. W przypadku niekompatybilności infrastruktury Klienta z wymaganiami technicznymi Sklepu określonymi w ust. 1 powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Sklepu lub jego poszczególnych funkcjonalności na urządzeniu Klienta i nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności z tego tytułu.

 

§ 5

Zakładanie i prowadzenie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. W Formularzu rejestracji należy podać dane przedsiębiorstwa Klienta, tj. nazwę, adres (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy miasto), NIP oraz numer telefonu, a także dane logowania – adres e-mail będący jednocześnie loginem oraz hasło.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest wolne od jakichkolwiek opłat.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła utworzonych w Formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

 6. W przypadku podejmowania przez Klienta działań określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu lub innych działań rażąco sprzecznych z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

  1. zalogować się do swojego Konta w Sklepie;

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk dodający produkt do Koszyka (lub równoznaczny);

  3. wybrać formę dostawy i płatności;

  4. określić adres dostawy;

  5. zaakceptować postanowienia Regulaminu;

  6. potwierdzić złożone zamówienie klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub równoznaczny).

 2. Warunkiem skierowania Zamówienia do realizacji jest zarówno prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia, jak również akceptacja postanowień Regulaminu. Uchybienie przez Klienta któremukolwiek z ww. obowiązków jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji Zamówienia przez Sklep.

 3. Zamówienie złożone Sprzedającemu przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez Klienta Towarów za określoną w zamówieniu cenę. Oferta ta wiąże Klienta, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. dostawa przesyłką kurierską oferowaną przez Sprzedawcę;

  2. dostawa przesyłką kurierską wybraną przez Klienta we własnym zakresie;

  3. odbiór osobisty Produktu w siedzibie Sprzedawcy: ul. Stanisławowska 30, 54 – 611 Wrocław.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. przelew elektroniczny na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  2. płatność kartą płatniczą;

  3. płatność poprzez system płatności mobilnych BLIK;

  4. płatność online za pośrednictwem operatora płatności internetowych Przelewy24 – PayPro S.A.;

  5. płatność za pobraniem w momencie odbioru Produktu przez Klienta;

  6. płatność gotówkowa lub kartą płatniczą w momencie odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności Klient otrzymuje również w trakcie składania Zamówienia w Sklepie.

 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, tj. uwzględniają wartość podatku od towarów i usług (VAT).

 5. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy w przypadku, gdy Klient korzysta z przesyłki kurierskiej Sprzedawcy określonej w ust. 1 lit. a) powyżej, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

 

§ 8

Realizacja Zamówienia przez Sklep

 

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższego oświadczenia o przyjęciu Zamówienia, zostaje zawarta Umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 2. Jeżeli Klient wybrał inny niż odbiór osobisty sposób dostawy Produktu, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w trakcie składania Zamówienia w Sklepie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Każdy Produkt prezentowany w Sklepie zawiera informację o terminie jego dostawy.

 3. Podany w Zamówieniu termin dostawy Produktu Klientowi i liczony jest w następujący sposób:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności z góry (przelewu, płatności on-line, płatności kartą płatniczą lub poprzez system płatności BLIK) - od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;

  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta;

  3. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w trakcie procesu składania Zamówienia w Sklepie. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez wiadomość e-mail.

 4. W przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Produkty o różnych terminach dostawy, terminem realizacji całego Zamówienia jest najdłuższy z terminów dostawy zamówionych Produktów.

 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania albo dostarczenia każdego z Produktów z osobna lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wyłącznie Klient będący Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia mu zamówionego Produktu. Klient, chcąc odstąpić od Umowy sprzedaży, może wypełnić i przesłać Sprzedawcy podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, bądź też złożyć oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: post@monacor.pl, które zawierać winno wszystkie informacje wskazane w formularzu załączonym do Regulaminu.

 2. Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy: ul. Stanisławowska 30, 54 – 611 Wrocław, w stanie nienoszącym śladów korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zwracanego Produktu oraz z zastrzeżeniem braku śladów otwarcia lub innego naruszenia opakowania Produktu.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku zmniejszenia wartości zwracanego Produktu, Sprzedawca uprawniony jest do odmowy zwrotu ceny Klientowi lub jej proporcjonalnego obniżenia do stopnia obniżenia wartości Produktu.

 4. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt (cena Produktu oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z kosztami. Sprzedawca ma prawo się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 10

Reklamacje

 

 1. W przypadku, kiedy Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.

 2. Podstawę reklamacji stanowi wada fizyczna lub prawna Produktu, przy czym:

  1. przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność Produktu z Umową sprzedaży, gdy Produkt:

   • nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na jego przeznaczenie;

   • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;

   • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

  2. przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność Produktu z Umową sprzedaży, gdy Produkt:

   • stanowi własność osoby trzeciej,

   • obciążony jest prawem osoby trzeciej,

   • ograniczenie w korzystaniu z Produktu lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 3. Reklamację należy zgłosić przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu pod adresem: https://monacor.pl/serwis.html. Poza podaniem danych Klienta oraz Produktu, reklamacja winna zawierać zwięzły opis wady i okoliczności jej wystąpienia.

 4. Uprawnienie do złożenia reklamacji przysługuje Klientowi w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia sprzedaży Produktu, chyba że Produkt objęty jest gwarancją, która przewiduje dłuższy okres odpowiedzialności Sprzedawcy za Produkt. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po nabyciu Produktu, a w przypadku, gdy wada Produktu ujawniła się później – niezwłocznie po ujawnieniu wady, pod rygorem utraty uprawnień reklamacyjnych. Ciężar dowodu, że reklamowany Produkt ma wady, obciąża Klienta.

 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go od Sprzedawcy (w szczególności fakturą VAT). W przypadku reklamacji złożonej na podstawie gwarancji, Klient powinien dodatkowo dostarczyć czytelnie wypełnioną kartę gwarancyjną Produktu.

 6. Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z kompletnym wyposażeniem w sposób należycie chroniący Produkt przed uszkodzeniami podczas transportu. W razie braku możliwości dostarczenia Produktu w oryginalnym opakowaniu, Klient może odesłać Produkt w innym opakowaniu, zapewniając jednak należytą ochronę Produktu przed uszkodzeniami podczas transportu.

 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Produktu zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o wyniku jej rozpatrzenia.

 8. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca dokona naprawy Produktu w terminie 14 dni, a gdy nie jest to możliwe, w dodatkowym terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

 9. W przypadku braku możliwości skutecznej naprawy Produktu lub jego wymiany Produktu na taki sam nowy Produkt wolny od wad, Klient może żądać:

  1. obniżenia ceny Produktu, tj. częściowego zwrotu ceny zapłaconej za Produktu, jeżeli wada nie uniemożliwia całkowicie korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem;

  2. odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, o ile wada jest istotna, tj. całkowicie wyklucza korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do całkowitego zwrotu zapłaconej ceny.

 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, niezależnie od tytułu odpowiedzialności, jest każdorazowo ograniczona do wysokości ceny zapłaconej przez Klienta za reklamowany Produkt.

 

§ 11

Ogólne postanowienia dotyczące gwarancji

 

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte na dołączonej do sprzedanego Produktu karcie gwarancyjnej.

 2. Okres gwarancji wynosi co do zasady 36 miesięcy licząc od daty zakupu, chyba że dokument gwarancyjny przewiduje inny okres gwarancji.

 3. Udzielający gwarancji gwarantuje bezawaryjne działanie Produktu pod warunkiem jego prawidłowej eksploatacji.

 4. Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane po dostarczeniu:

  1. czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej;

  2. kopii dowodu zakupu;

  3. sprzętu dotkniętego wadami wraz z opisem usterki, wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 5. Zgłoszeniem gwarancyjnym nie mogą być objęte Produkty, które wymagają jedynie przeprowadzenia czynności regulacji, programowania lub czyszczenia. Czynności te nie będą wykonywane w ramach naprawy gwarancyjnej.

 6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe na skutek:

  1. niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania;

  2. uszkodzeń mechanicznych, dostania się do wnętrza płynów lub innych ciał obcych;

  3. klęsk żywiołowych i skoków napięcia zasilania;

  4. zużycia eksploatacyjnego (np.: zużycia crossfaderów);

  5. używania Produktów w przemyśle lotniczym.

 

§ 12

Dane osobowe, prywatność i pliki cookies

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów, jak również zasady stosowania plików cookies przez Sklep zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: monacor.pl/polityka-prywatnosci.html

 

§ 13

Zagrożenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca informuje, że dołożył wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów oraz ich urządzeń i oprogramowania.

 2. Jednocześnie jednak Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem polegającym w szczególności na możliwości narażenia na:

  1. otrzymywanie spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną;

  2. działanie złośliwego lub niechcianego oprogramowania zdolnego do samopowielania w sposób niezauważalny dla Klienta;

  3. działanie oprogramowania szpiegującego działania Klienta w Internecie, instalującego się bez ich wiedzy, zgody i kontroli;

  4. zjawisko phishingu (łowienia haseł), tj. technikę łamania zabezpieczeń, używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających autentyczne;

  5. zjawisko sniffingu (niedozwolonego podsłuchu), polegającego na działaniu nielegalnego oprogramowania przechwytującego i analizującego dane przepływające w sieci Internet;

  6. wprowadzenie przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Klienci mogą bez żadnych ograniczeń pozyskiwać, odtwarzać i utrwalać treść niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują. W szczególności Klienci mogą pobierać Regulamin ze strony internetowej Sklepu jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci, jak również wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

 2. Sprzedawca zastrzega, że umieszczenie w domenie Sklepu określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klientów do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Wszystkie znaki towarowe, nazwy i opisy Produktów oraz ich zdjęcia, a także inne oznaczenia i dokumenty mogące stanowić przedmiot praw własności intelektualnej publikowane na stronie Sklepu, w tym niniejszy Regulamin, objęte są ochroną prawną i ich bezprawne wykorzystywanie może narażać podmiot lub osobę dopuszczającą się naruszenia na odpowiedzialność cywilnoprawną.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje na stronie internetowej Sklepu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Sprzedawca zapewnia, iż wszelkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia, a wszelkie archiwalne wersje Regulaminu będą przechowywane przez Sprzedawcę.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. W przypadku sporów powstałych na tle postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności wynikających z zawartej za pośrednictwem Sklepu Umowy Sprzedaży, właściwy do rozstrzygnięcia sporu każdorazowo będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w której Klient ma status Indywidualnego przedsiębiorcy o uprawnieniach Konsumenta.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 grudnia 2021 r.