POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) strony internetowej https://monacor.pl/ (zwanej dalej „Serwisem”), w ramach której prowadzony jest sklep internetowy Monacor Beteiligungs GmbH (zwany dalej „Sklepem”) przeznaczona jest dla użytkowników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”), w tym klientów Sklepu (zwanych dalej „Klientami”) będących osobami fizycznymi i zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu w zakresie wymaganym przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), jak również o plikach cookies stosowanych przez Serwis w zakresie wymaganym przez art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 1. Administrator danych osobowych użytkowników strony https://monacor.pl/ i klientów sklepu internetowego Monacor Beteiligungs GmbH

Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, tj. podmiotem decydującymi o celach i sposobach ich przetwarzania jest Monacor Beteiligungs GmbH z siedzibą w Bremie (Niemcy), Zum Falsch 36, 28307 Brema, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bremie pod numerem HRB 37843. Spółka posiada w Polsce oddział o nazwie Monacor Beteiligungs GmbH sp. z o.o Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisławowska 30, 54 – 611 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001021048, NIP: 8943205582. Kapitał zakładowy wynosi 25.000,00 EUR. Adres e-mail: post@monacor.plpost@monacor.pl (zwana dalej „Administratorem”).

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Klientów w następujących celach:

 1. Rejestracja

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu rejestracji, a następnie prowadzenia konta (zwanego dalej „Kontem”) w Serwisie. W celu rejestracji Konta konieczne jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji dostępnego w podstronie https://monacor.pl/registration, w którym należy podać dane przedsiębiorstwa Użytkownika, tj. nazwę, adres (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy miasto), NIP oraz numer telefonu, a także dane logowania – adres e-mail będący jednocześnie loginem oraz hasło.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i prowadzenia Konta. Usunięcie przez Użytkownika Konta uważane jest za cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w ww. celach.

 1. Wykonywanie umów sprzedaży zawartych z Klientem, za pośrednictwem Sklepu

W celu realizacji zamówień, Administrator przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do identyfikacji osoby składającej zamówienie, jak również do odbioru płatności za produkt oraz zaadresowania przesyłki zamówionych produktów. Dane te obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, numer telefonu, adres e-mail oraz adres przesyłki: ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość i kod pocztowy. Przetwarzane są także dane środka płatniczego użytego przez Klienta do opłacenia zamówienia w postaci danych karty płatniczej lub numeru rachunku bankowego.

Podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. działanie w celu wykonania umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia, przy czym w zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego na rzecz Klienta, np. w zakresie wystawienia faktury VAT, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 1. Kontakt z Użytkownikiem poprzez kanały komunikacyjne wskazane w Serwisie

W celu umożliwienia Użytkownikowi kontaktu z Administratorem poprzez łączność telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkownika niezbędne do takiego kontaktu (numer telefonu lub adres e-mail Użytkownika).

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie jego danych w celu podjęcia kontaktu z Administratorem wyrażona przez Użytkownika poprzez podjęcie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem ww. kanałów komunikacyjnych.

 1. Wysyłanie informacji handlowych Użytkownikom

W celu wysyłania informacji handlowych w postaci newslettera informującego o promocjach, przecenach i nowościach w zakresie oferowanych przez Administratora usług i towarów, Administrator przetwarzać będzie w tym celu wyłącznie dane osobowe Użytkownika podane mu ściśle w tym celu, tj. wyłącznie adres e-mail Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych w celu otrzymywania informacji handlowych od Administratora.

 1. Zamówienie katalogu handlowego

W celu realizacji zamówienia katalogu handlowego Administratora, Administrator przetwarzać będzie niezbędne dane osobowe Użytkownika określone w formularzu zamówienia dostępnym pod adresem: https://monacor.pl/katalogi.html (imię i nazwisko, adres – ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, opcjonalnie: telefon i adres e-mail).

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, tj. dostarczenia zamówionego katalogu.

 1. Realizacja zgłoszenia serwisowego

W celu przyjęcia, rozpatrzenia i realizacji zgłoszenia serwisowego złożonego poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia serwisowego, Administrator przetwarzać będzie niezbędne dane osobowe określone w formularzu dostępnym pod adresem: https://monacor.pl/serwis.html, tj. numer Klienta, nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon i adres e-mail) zgłaszającego, adres – ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w postaci realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

 1. Prowadzenie statystyk korzystania z funkcjonalności Serwisu

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz Klienta w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu i Sklepu, ułatwienia korzystania z Serwisu i Sklepu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu i Sklepu. Przetwarzane są wówczas dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie i Sklepie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie i Sklepie, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego osoby korzystajacej.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora w przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń Administratora

Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli okaże się to niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym lub pozasądowym. Przetwarzane mogą być wówczas dane osobowe Klienta podane przy dokonywaniu zakupu produktów w Sklepie oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników i Klientów mogą być przekazywane przez Administratora zewnętrznym odbiorcom jeżeli jest to konieczne do zapewnienia należytego funkcjonowania Serwisu i Sklepu, jak również jeżeli wynika to z konieczności zapewnienia należytego funkcjonowania przedsiębiorstwa Administratora. Podmiotami, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkowników, są:

 • spółki z grupy Monacor International, w szczególności Monacor International GmbH z siedzibą w Bremie, Niemcy;

 • operatorzy płatności internetowych w celu realizacji płatności za zamówienia dokonywanych przez Klientów, np. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;

 • firmy kurierskie;

 • podmioty realizujące kampanie reklamowe i marketingowe na rzecz Administratora, np. Freshmail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a także serwisy społecznościowe (Facebook, Google, LinkedIn);

 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT w związku z funkcjonowaniem Serwisu i Sklepu;

 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, np. w przypadku konieczności zaksięgowania faktury VAT wystawionej Klientowi;

 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, np. w przypadku wystąpienia przez Klienta z roszczeniem przeciwko Administratorowi i konieczności podjęcia obrony przez Administratora.

Administrator dobiera jedynie takie podmioty, którym są przekazywane dane osobowe, jakie dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony tych danych, jak również zawiera z nimi odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych Użytkowników i Klientów

Dane osobowe Użytkownika związane z prowadzeniem Konta przetwarzane będą przez okres prowadzenia Konta tj. do czasu usunięcia Konta przez Użytkownika lub Administratora w przypadkach określonych w regulaminie Sklepu, przy czym w przypadkach określonych poniżej dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane także po usunięciu Konta.

Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych przez Klienta będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia realizacji zamówienia, tj. odbioru płatności
i dostarczenia zamówionego produktu Klientowi, a po jego zrealizowaniu nie dłużej niż przez okres do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zamówienia. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych Administratora, np. w zakresie wystawienia faktury VAT, będą przechowywane przez Administratora przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji podatkowej, który wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego podatku.

Dane osobowe przetwarzane w celu:

 • odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, w których zostały zebrane;

 • wysyłania informacji handlowych będą przechowywane jedynie przez okres posiadania zgody Użytkownika na ich otrzymywanie, tj. do momentu jej cofnięcia;

 • realizacji zamówienia katalogu handlowego, przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji tego zamówienia, tj. dostarczenia katalogu;

 • realizacji zgłoszenia serwisowego będą przechowywane do czasu rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia - do zakończenia realizacji zgłoszenia serwisowego.

Dane osobowe pochodzące z plików cookies zapisanych na urządzeniu końcowym będą przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi życia plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu przez Użytkownika lub Klienta.

W przypadku gdy przechowywanie danych osobowych Klienta okaże się konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Administratorowi albo przeciwko Administratorowi, dane osobowe mogą być przechowywane do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego toczącego się w przedmiocie tych roszczeń, a następnie do wyegzekwowania zapadłego w tym postępowaniu rozstrzygnięcia.

 1. Prawa Użytkowników i Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Cofnięcia zgody można dokonać poprzez przesłanie Administratorowi oświadczenia oznajmującego taką wolę np. w formie wiadomości e-mail lub dowolnej innej postaci, z której jasno wynika wola cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu otrzymania przez Administratora powyższego oświadczenia o cofnięciu zgody i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 1. Prawo żądania dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli tak, ma prawo do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;

 2. uzyskania informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, prawach jej przysługujących, w tym prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych;

 3. uzyskania bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, przy czym za każdą kolejną kopię danych osobowych, Administrator może żądać opłaty odzwierciedlającej koszty jej przygotowania.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 1. Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych. Można tego dokonać poprzez złożenie wniosku o dokonanie sprostowania (jeżeli dane są nieprawidłowe) lub o ich uzupełnienie (jeżeli dane są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących jej danych osobowych. Można tego żądać, jeżeli:

 1. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania;

 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

 5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu (pkt c) powyżej), Administrator może nadal przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. niepodejmowania wobec tych danych żadnych czynności przetwarzania wykraczających poza samo ich przechowywanie, w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lecz osoba sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania;

 3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. gdy został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności osoby przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 1. Prawo do przeniesienia danych innemu administratorowi

W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO), Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie posiadał innej uzasadnionej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, jak również podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń, Administrator usunie dane osobowe wobec wykorzystania których został wniesiony sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień opisanych w punktach A-G) Użytkownik lub Klient wystąpi do Administratora z żądaniem, to spełnienie lub odmowa spełnienia żądania nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Administrator nie będzie w stanie spełnić żądania Użytkownika lub Klienta w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnione maksymalnie w ciągu kolejnych dwóch miesięcy po uprzednim poinformowaniu o konieczności przedłużenia tego terminu.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania przez osobę, której dane dotyczą, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 77 RODO

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Klienta jest każdorazowo dobrowolne, acz niezbędne do rejestracji Konta; składania zamówień produktów za pośrednictwem Sklepu;kontaktu z Administratorem poprzez kanały komunikacyjne wskazane w Serwisie;otrzymywania informacji handlowych na podany adres e-mail;dokonania zamówienia katalogu handlowego Administratora;dokonania zgłoszenia serwisowego za pośrednictwem Serwisu.

 1. Możliwość profilowania danych osobowych przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników i Klientów dotyczące preferencji, zachowania i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu. W związku z tym, na podstawie art. 21 ust. 2 RODO, wszystkim Użytkownikom i Klientom przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu ich danych przez Administratora.

 1. Dane pobierane automatycznie po wejściu na stronę Serwisu (pliki cookies)

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu i Sklepu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

   2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

   3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

   4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

   5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Administrator informuje, że:

   • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies” bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

   • ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
    Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, jednak wówczas Administrator nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Serwisu i Sklepu lub ich poszczególnych funkcjonalności.

 1. Zmiany Polityki prywatności

W razie konieczności uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności lub konieczności zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa bądź warunkami technologicznymi funkcjonowania Serwisu, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie.