INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem danych osobowych  jest Monacor Beteiligungs GmbH z siedzibą w Bremie (Niemcy), Zum Falsch 36, 28307 Brema, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bremie pod numerem HRB 37843. Spółka posiada w Polsce oddział o nazwie Monacor Beteiligungs GmbH sp. z o.o Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisławowska 30, 54 – 611 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001021048, NIP: 8943205582. Kapitał zakładowy wynosi 25.000,00 EUR.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Stanisławowska 30, 54-611 Wrocław, telefonicznie  570 530 531 lub email: post@monacor.pl.

 

2.    Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

2.1.  Sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
2.2. Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
2.3   Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
2.4.   Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 

3.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa a także dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką. 


5.    Odbiorcami danych osobowych będą:

5.1. Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
5.2. Podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
5.3.FreshMail sp. z o.o. – podmiot świadczący usługę wysyłki SMS,
5.4. Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” sp. z o.o. -  podmiot świadczący usługi płatności on-line

 

6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do  dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 

7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8. Administrator zachowuje najwyższą staranność, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 

Administrator : Monacor Beteiligungs GmbH